fbpx

Ochrana osobných údajov

Chránime vaše osobné údaje, ktoré ste nám sprístupnili

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany vašich osobných údajov pred zneužitím a našu zodpovednosť s tým spojenú. Ďakujeme za vašu dôveru.

Prosím, prečítajte si aktuálne pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame a bezpečne uchovávame v našom informačnom systéme na základe vášho súhlasu – spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu sa dotýka najmä komunikácie formou e-mailov. Taktiež spracúvame osobné údaje súvisiace s newslettermi na základe vášho prejaveného záujmu a vyjadreného súhlasu.

Pre akékoľvek iné otázky ohľadom dôvodu spracúvania vašich osobných údajov nás, prosím,  kontaktujte.

KOMU VAŠE ÚDAJE SPRÍSTUPŇUJEME?

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme tretím stranám s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca vzhľadom na našu činnosť nevyhnutná, a to:

1/ Slovenská pošta, a. s.* – pre správne vybavenie vašej objednávky je poskytnutie vašich osobných údajov ako meno, priezvisko, alebo adresa dopravcovi nevyhnutné.

Kašmírska 7
820 02 Bratislava
Slovensko

2/ Salesforce.com, Inc. – pre prípadnú e-mailovú komunikáciu poskytujeme vašu e-mailovú adresu do databázy, ktorá je uchovávaná a chránená danou spoločnosťou.

The Landmark at One Market, Suite 300
San Francisco CA 94105
United States of America

3/ Externé spracovanie účtovníctva – zákon nám ukladá povinnosť spracovať všetky náležitosti spojené s obchodom a predajom. Tieto náležitosti sú spracúvané externe, pričom vaše osobné údaje sú poskytované len do takej miery, do akej to daná legislatíva nariaďuje.

*Vaše osobné údaje prípadne sprístupňujeme aj inému dopravcovi, ak je to spolu s vami vopred dohodnuté.

DOSTANÚ SA VAŠE ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje zostávajú len v Slovenskej republike. Výnimku tvorí využívanie služieb externého spracúvateľa e-mailových kontaktov (Salesforce.com, inc., USA). Externé spracovanie vášho e-mailového kontaktu je chránené a nikým nezverejňované.

AKO DLHO UCHOVÁVATE MOJE ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú pre účel, na ktorý boli zozbierané.

AKÉ SÚ MOJE PŔAVA?

1/ Máte právo na opravu osobných údajov.

Svoje údaje môžete zmeniť kedykoľvek pri opätovnom vypĺňaní formulára na našej stránke. Môžete nás požiadať, aby sme akúkoľvek opravu osobných údajov urobili my.

2/ Máte právo na vymazanie osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme vymazať vtedy, ak

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
  • odvoláte svoj súhlas pre spracovanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov,
  • neexistujú oprávnené dôvody na spracovanie osobných údajov,
  • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, alebo
  • túto povinnosť ukladá iný osobitný predpis, alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná


Iné práva

Ak uchovávame a spracúvame vaše osobné údaje, máte právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Taktiež máte právo namietať na spracovanie osobných údajov, či právo na presnosť uchovávania vašich osobných údajov. Pri požiadavke na zmenu, alebo na opravu vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať. Akúkoľvek vašu požiadavku budeme v čo najkratšej lehote prehodnocovať a následne riešiť s cieľom dosiahnutia vašej spokojnosti a uplatnenia vašich práv.

AKÉ PRÁVA PRE ODVOLANIE SÚLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁTE?

Vaše osobné údaje spracúvame vždy výlučne s vašim súhlasom. Tento svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak ste dali svoj súhlas použitia e-mailu na marketingové účely (newsletter):

Tento súhlas môžete odvolať v dolnej časti každého e-mailu, ktorý od nás dostanete, alebo nás s touto požiadavkou môžete kontaktovať.

ČO AK BOLI MOJE OSOBNÉ ÚDAJE ZNEUŽITÉ?

Ak máte podozrenie, že vaše osobné údaje boli zneužité, môžete toto podozrenie komunikovať príslušnému Úradu pre ochranu osobných údajov (dataprotection.gov.sk):

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27
Slovensko

+421 /2/ 3231 3214
statny.dozor@pdp.gov.sk

PREČO JE NUTNÉ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak uchovávame, alebo spracúvame vaše osobné údaje, robíme tak len na základe buď zákonnej požiadavky, zmluvnej požiadavky, alebo na základe našich oprávnených záujmov. Váš súhlas pre spracovanie osobných údajov je potrebný kvôli zachovaniu vašich práv. Ak sa rozhodnete, že vaše osobné údaje nám poskytnúť nechcete, môžete tak spraviť. Následne však nebudeme schopní vašu prípadnú požiadavku zrealizovať.

AKO VÁS MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?

Rádio 7 ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov sídli v Bratislave. Ak to na našich stránkach nie je uvedené inak, nájdete nás na adrese:

Kresťanská rozhlasová spoločnosť

TWR media o.z.

Banšelova 17

821 04 Bratislava

 

Tel: + (421) 02 / 434 11911

Email: radio7@radio7.sk